Các bài đăng của tác giả Song An Châu.Ơn Cha Nghĩa Mẹ

 

*Tặng các phận làm con phải nhớ ơn Cha Mẹ,

nhân ngày lễ Từ Phụ 16 tháng 6.

Tại sao ta có trong đời ?

Vì ta hạt bụi thành người, người ơi!

Sanh ra khóc trước khi cười

Đó là biểu hiện trước đời gian nan

đọc thêm…