Các bài đăng của tác giả Yên Kha - Lê Mộng Thắng.Thơ qua I Phone

Lê-mộng-Thắng gửi:

Maõi vui ngang doïc soâng hoà

Theâm höông theâm saéc töù thô raït raøo

Moát mai huynh lieäu theá naøo?

Traùi tim huynh chôû ñöôïc bao nhieâu ? Tình!

 

Thaéng S/goøn.     21/4/2010           11h01:03

Continue reading