Các bài đăng của tác giả Trầm Tưởng - NCM.Rượu Và Thơ

Tác giả: Trầm Tưởng – NCM

Rượu vào rồi sao thơ chẳng ra
Phải chăng rượu uống chửa quá đà?
Nếu vậy ta làm thêm chén nữa
Hồn thơ chuếnh choáng ắt lâng ngây
*đọc thêm…