Các bài đăng của tác giả Lý Từ Văn.Distress

* Hân hạnh giới thiệu bài thơ của cháu Aaron Lý Từ Văn,

cùng hai bài chuyển ngữ của Xuân Thi và của Thầy Nguyễn Văn Thái.HX

Distress,
A dress addressed with disarray
Is only paid for its beauty with light of day
But even in the brightest month of May
Halfway cross the sky the sun is slain

Continue reading