Cõng Em – Khoan Nhặt Trên Sông

Ngâm Thơ: Phan Nguyệt Hạc

*Cõng Em
Thơ: Phan Thanh Cương
Ngâm Thơ: Phan Nguyệt Hạc

*Khoan Nhặt Trên Sông
Thơ Phan Thanh Cương
Diễn Ngâm Phan Nguyệt Hạc
Dựng Video: Trần Như Biên

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.