Thơ qua I Phone

Sharing is caring!

Lê-mộng-Thắng gửi:

Maõi vui ngang doïc soâng hoà

Theâm höông theâm saéc töù thô raït raøo

Moát mai huynh lieäu theá naøo?

Traùi tim huynh chôû ñöôïc bao nhieâu ? Tình!

 

Thaéng S/goøn.     21/4/2010           11h01:03

 

 


Yên-Kha trả lời:

Nhaéc chi ñeán chuyeän soâng hoà?

Cho ñau thöông nhôù tieáng tô naêm naøo!

Duø khoâng, duø muoán theá naøo

Con tim ñaõ vôõ vôùi bao phím tình !

21/4/2010       11h23:05 gôûi Thaéng

Lê-mộng-Thắng gửi:

Bôõi vì ñeä vaãn lo xa

Traùi tim huynh voán baèng da maï vaøng

Daãu cho vôõ maáy cung ñaøn

Thì ñem tuyùt laïi huy hoaøng nhö xöa !

Thanég gôûi 21/4/2010    12h34:16

Yên-Kha trả lời:

Ta ôû phöông Ñoaøi, ñeä ôû Ñoâng

Nhôù nhau xin cöù ñeå trong loøng.

Tröôøng-Traàu moät khuùc pha cuøng röôïu

Naén noùt duøm ta maáy sôïi thöông.

10/5/2010  14h30:00 gôûi Thaéng{jcomments on}

16 thoughts on “Thơ qua I Phone

 1. TRANKIMLOAN

  Dù không ,dù muốn thế nào
  Con tim đã vỡ với bao phím tình
  YK
  Dẫu cho vỡ mấy cung đàn
  Ta đem tuyt lại huy hoàng như xưa
  LMT
  Hai anh đối đáp thơ qua I phone là nhanh như tia chớp …mà quá hay,ăn ý nhịp nhàng thật tuyệt!Chúc năm mới vui nhiều nhe LMT & YK !

  Reply
 2. Uyển Diễm

  Anh LMT lo cho bạn mình hơi nhiều vì anh sợ trái tim đa mang của chàng nhạc sĩ có phải không ?

  Reply
 3. cthanhcthuy

  Thơ Qua I Phone ,cảm ơn anh Thanh đã gởi cho mọi người đọc .TT chúc anh chị một năm mới nhiều an vui hạnh phúc .

  Reply
  1. Hồng-Yên-Kha

   cthanhcthuy là ai vậy mà nghe câu chúc rất là quen thuộc? Cảm ơn cthanhcthuy đã chúc đầu năm. Cho biết tên thật đi!

   Reply
 4. Hoàng Kim Chi

  Cả hai anh Lê Mộng Thắng & Yên Kha quả là tài hoa quá,
  thơ bấm nút qua I Phone nhanh như bay, rất tuyệt.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *